Diplomerad controller
Kursdagar Anmälning senast Pris Ort  
18 augusti 2016 - 16 december 2016 2016-07-01 33900 kr (+moms) Göteborg Boka Diplomerad controller. 18  augusti 2016 - 16 december 2016.
13 oktober 2016 - 22 februari 2017 2016-10-01 33900 kr (+moms) Stockholm Boka Diplomerad controller. 13 oktober 2016 - 22 februari 2017.
 

Diplomerad controller

Utbildningen ger dig en bred bas för arbetet som controller. Utvecklingen går från renodlad ekonomistyrning mot en bredare verksamhetsstyrning, vilket ställer stora krav på bred kompetens inom många olika områden.


Målgrupp/förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig ekonom som vill utvecklas inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och ta dig an kvalificerade controlleruppgifter. Utbildningen passar också dig som redan idag arbetar med controlleruppgifter och både vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Syfte

- Du lär dig analysera företagets ekonomiska utveckling och hur du tar fram relevanta beslutsunderlag.
- Du lär dig olika verktyg som möjliggör en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning.
- Du lär dig hur du på ett pedagogiskt sätt når din målgrupp med ditt budskap.

Innehåll

DEL 1: INLEDNING + NYCKELTALSANALYS

Ekonomiska rapporter
Vi börjar vi med att post för post gå igenom uppställningen av företagets resultat (RR) och balansräkning (BR).

Nyckeltalsanalys
Vad kännetecknar ett nyckeltal? Nyckeltalsanalys på ett börsnoterat företag. Nyckeltalsanalys över två år på sina egna företag. Gemensam analys av nyckeltal samt trend. Genomgång av hur varje nyckeltal är uppbyggt. Genomgång av modell för att framgångsrikt styra och följa upp verksamheten med hjälp av nyckeltal. Att styra med hjälp av nyckeltal, Övningsexempel.

DEL 2: KASSAFLÖDESANALYS + MINSKA KAPITALBINDNINGEN

Kassaflödesanalys
Hur är en kassaflödesanalys uppbyggd?

För att närmare analysera delar vi upp flödena i 4 huvudgrupper:
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - resultatet.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - rörelsekapitalet.
• Kassaflödet från investeringsverksamheten.
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten.

Kassaflödesanalys enligt förenklad mall på börsnoterat företag. Kassaflödesanalys enligt förenklad mall över två år på sina egna företag. Gemensam analys steg för steg (uppdelad i de 4 olika stegen).

Business-case
Du ska utifrån uppgifterna upprätta en resultaträkning, balansräkning (IB + UB) och kassaflödesanalys för tre år.

Minska företagets kapitalbindning
Vad kostar det att binda kapital? Var binder företaget mest kapital? Hur kan vi minska kapitalbindningen och förbättra kassaflödet?

Kredit- och kravpolicy
Vad är syftet med att ha en policy? Vi går igenom vilka beståndsdelar policyn bör innehålla. Erfarenhetsutbyte/Grupparbete.

DEL 3: EKONOMISKA KALKYLER + FLÖDESEFFEKTIVITET + LEAN +FÖRETAGSVÄRDERING

Investeringskalkyl
Vi startar med att identifiera tre olika typer av betalningsströmmar. Vi går igenom tre olika investeringsmått och beräkningsmetoder. Vi exemplifierar att alla investeringar bör göras i flödets flaskhals. Vi utför en investeringskalkyl.

Flödeseffektivitet och Lean
Vad är en effektiv verksamhet utifrån ett flödesperspektiv? Vi får en genomgång av mekanismerna bakom varför ett flöde fungerar som det gör och vad som är värdeskapande i ett flöde. Hur stor del av ledtiden tillför verkligen värde för kunden? Hur kan man anpassa både arbetssätt och förutsättningar så att en högre flödeseffektivitet uppnås? Vilka verktyg från Lean är lämpliga att använda vid en analys av sina flöden? Genomgång av övningsuppgift och grupparbete.

Produktkalkyl
Vi identifierar tre begreppspar, som används vid olika situationer. Vi går igenom sambandet mellan pris och volym. Vi går igenom produktkalkyleringens olika syften. Du ska upprätta en självkostnadskalkyl. Vi går igenom principerna för ABC-kalkylering. Vi går igenom principerna för bidragskalkylering och utför en kalkyluppgift samt identifierar vilka fällor du bör undvika. Sist diskuterar vi olika prissättningsstrategier.

Företagsvärdering
Två utgångspunkter för att värdera företag. Substansvärdering eller Avkastningsvärdering.
Följa en tänkt säljprocess.

DEL 4: STYRMODELLER + PRESENTATIONSTEKNIK DEL 1

Affärsplan
Affärsidé: Vilka viktiga komponenter bör en affärsidé innehålla? Strategisk planering - modeller
Att ta fram en affärsplan: Vi går igenom en modell för framtagande av företagets affärsplan.

Budgets/Prognoser
Vi diskuterar för- och nackdelar med budget och budgetering. Vi exemplifierar hur viktigt det är att budgetarbetet kopplas ihop med företagets affärsplan. Hur planera budgetarbetet? Hur utföra budgetarbetet?

Verksamhetsstyrning
Vi går igenom lite historia om framkomsten av balanserat styrkort. Att gå från ekonomisk styrning till verksamhetsstyrning.

Ekonomens förändrade roll
Vi går igenom 6 viktiga kompetenser som en forskarrapport visar. Vi diskuterar i grupp vilka kompetenser som kommer att vara viktiga framöver.

Presentation Del 1
Föreläsning ”konsten att tala”. Presentationsuppgift 4 P; genomgång, förberedelse, presentation samt feed-back på presentation. Genomgång av presentationsuppgift + tips

DEL 5: PRESENTATIONSTEKNIK DEL 2 + BUSINESS-CASE + DIPLOMERING

Presentation Del 2
Individuell presentationsuppgift enligt schema, max 10 min. Feed-back på presentation av Oskar.

Business-case (grupparbete)
Del 1: Du är nyanställd controller på företaget. I din hand har du företagets två senaste årsredovisningar. Skapa dig en nulägesuppfattning genom att göra en: nyckeltals-, kassaflödes-, känslighetsanalys samt nyckeltal på kapitalbindningen för de två åren.

Del 2: Nu börjar ditt själva uppdrag. Ditt uppdrag är att vara drivande i arbetet med att öka företagets lönsamhet och förbättra kassaflödet samt se till att företaget har fungerande efterkalkyler inom 6 månader. Du sammankallar ledningsgruppen till ett möte med fokus på företagets produktkalkyler. Utifrån den information du fått ska ni gruppvis diskutera företagets viktigaste problem och förslag på hur problemen ska lösas.

Del 3: Presentation i grupp. Ange de 5 viktigaste problemen i prioritetsordning, samt ta fram förslag på lösningar.

Diplomering
Diplomering och sedan tårta med champagne.

Diplomering

Kurslängd

10 dagar fördelat på 5 kurstillfällen.

Maximalt 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, tre böcker som ska läsas ”på hemmaplan” mellan utbildningsblocken samt för- och eftermiddagskaffe och lunch.

Kursansvarig

Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar. Grundade Taurus Ekonomiutbildning 2006.Michael


Gästföreläsare

Jan-Olof Moberg, JOMOLOG håller i avsnittet flödeseffektivitet. Jan-Olof är civilingenjör med 35 års erfarenhet av produktion, logistik och förbättringsarbete, de senaste åren med fokus på Lean Production och Lean Healthcare.Jan-Olof


Gästföreläsare

Oskar Sergel, Sergel Talarkonst är utbildad retoriker och håller i avsnittet presentationsteknik. Han kommer att inleda med föreläsningen "Vinnande Presentationer". Praktiska tips varvas med inspirerande exempel där innehållet kretsar kring hur vi kan bli bättre på att fånga och entusiasmera åhörare, mötesdeltagare och kunder. Deltagarna kommer att få individuell feed-back utifrån sina presentationer.Oskar


Diplomering

Utbildningen avslutas med diplomering. För att erhålla diplom krävs det minst 90 % närvaro samt godkända inlämningsuppgifter (2 st.) som ska utföras mellan de olika utbildningsblocken och en individuell presentationsuppgift som utförs på plats.

Datum


Stockholm:
Del 1: 24-25 maj 2016
Del 2: 21-22 juni 2016
Del 3: 23-24 augusti 2016
Del 4: 15-16 september 2016
Del 5: 18-19 oktober 2016
Stockholm:
Del 1: 13-14 oktober 2016
Del 2: 15-16 november 2016
Del 3: 13-14 december 2016
Del 4: 24-25 januari 2017
Del 5: 21-22 februari 2017
  
Göteborg:
Del 1: 18-19 aug 2016
Del 2: 22-23 sep 2016
Del 3: 27-28 okt 2016
Del 4: 24-25 nov 2016
Del 5: 15-16 dec 2016
 

Referenser

"Den bästa utbildningen jag har gått på (och jag har gått flera ekonomiutbildningar). Extra bra var alla diskussioner med verkliga exempel."
Marianne Mark, Visma Actit AB
 
"Lagom grupp. Blandningen av genomgång och business case. Extra bra var återkopplingen till sitt egna företag. Mycket bra!!"
Klara Löfqvist, JSC-it partner AB
 
"Ett genomtänkt upplägg som guidar deltagaren in i företagets utmaningar och plockar upp viktiga verktyg på vägen för att underlätta analysen."
Erik Fredriksson, Seco Tools Group
 

Diplomerad controller

 

Aktuellt

2 för 1
Ekonomistyrning i praktikenEkonomi för chefer
Ekonomi för icke-ekonomerEkonomi för icke-ekonomer
Att läsa och förstå bokslutAtt läsa och förstå bokslut
Vinnande presentationerVinnande presentationer
Boka senast 2016-06-30 och ange namn och e-post på din kollega när du bokar.
Nya utbildningar i höst:
Excel grundkursExcel grundkurs
Excel för ekonomerExcel för ekonomer

 

Webbaserade utbildningar

Ekonomi för icke-ekonomer webbaseradEkonomi för icke-ekonomer webbaserad
30 dagar, 2700 kr + moms

 

Öppna utbildningar

Diplomerad controllerDiplomerad controller
10 dagar, 33 900 kr + moms.

ControllerutbildningControllerutbildning
3 dagar, 14 900 kr + moms.

Ekonomi för VDEkonomi för VD
4 dagar, 19 900 kr + moms.

Ekonomistyrning i praktikenEkonomi för chefer
2 dagar, 9 900 kr + moms.

Ekonomi för icke-ekonomerEkonomi för icke-ekonomer
2 dagar, 8 900 kr + moms.

Ekonomi för icke-ekonomer fortsättningEkonomi för icke-ekonomer fortsättning
2 dagar, 8 900 kr + moms

Att läsa och förstå bokslutAtt läsa och förstå bokslut
2 dagar, 8 900 kr + moms

NyckeltalsanalysNyckeltalsanalys
1 dag, 4 995 kr + moms

KassaflödesanalysKassaflödesanalys
1 dag, 4 995 kr + moms

Vinnande presentationerVinnande presentationer
1 dag, 4 995 kr + moms

Flödeseffektivitet och LeanspelFlödeseffektivitet och Leanspel
1 dag, 4 995 kr + moms

Diplomerad controllerControllerdagen 2014
1 dag, 4 900 kr + moms

Bokföring grundBokföring grund
3 dagar, 9 900 kr + moms

Excel grundkursExcel grundkurs
2 dagar, 6 900 kr + moms

Excel för ekonomerExcel för ekonomer
2 dagar, 7 900 kr + moms

 

Företagsanpassade utbildningar

Vi utför utbildningarna hos er och anpassar utbildningen helt efter era önskemål.

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev – ange din epostadress nedan:

     
Taurus Ekonomiutbildning AB  •  Svetsaregatan 4  •  426 68 Västra Frölunda  •  031-29 50 70