Kursdagar Anmälning senast Pris Ort  
 

Intresseanmälan 'Diplomerad controller för dig inom kommun och region'

Vi har just nu ingen kurs planerad men du kan skicka en intresseanmälan.

Ditt namn:

Din epost:

Ditt telefonnummer:

Meddelande till oss:

Diplomerad controller för dig inom kommun och region

Controllerrollen utvecklas idag från renodlad ekonomistyrning mot en bredare verksamhetsstyrning, vilket ställer större krav på bred kompetens inom ett flertal områden. För att effektivt kunna arbeta med verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling så krävs det att organisationen har ordentlig koll på både verksamhetsdata och ekonomiska data. Genom en systematisk uppföljning och verksamhetsstyrning så skapas förutsättningar för att varje krona används klokt. Detta gäller inte minst inom Sveriges kommuner och regioner. Denna utbildning ger en bred bas för arbetet som controller, med rätt verktyg för att kunna möta många utmaningar och framförallt rusta dig för rollen som ”lagledare” i ekonomi- och verksamhetsstyrningen. I utbildningen arbetar deltagarna dessutom med verkliga case från sina organisationer, vilket gör att det finns möjlighet att redan under kursen förbättra resursutnyttjandet i verksamheten.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som controller inom kommun, region samt kommun- och regionägda bolag och som vill utvecklas ytterligare inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Syfte

Du lär dig att:
• analysera organisationens ekonomiska utveckling och förutsättningar
• identifiera relevanta nyckeltal för olika verksamheter för att kunna mäta både ekonomisk effektivitet och verksamhetens effekter på målgruppen
• skapa och använda verktyg som möjliggör en effektivare ekonomi- och verksamhetsstyrning.
• kartlägga och beskriva processer för att kunna driva effektiviseringsarbete i organisationen
• förstå vilka olika delar av organisationen som måste vara inblandade i den ekonomiska styrningen och uppföljningen för att organisationen ska ha förutsättningar för att bli långsiktigt effektiv
• bättre nå ut med ditt budskap på ett pedagogiskt sätt.Innehåll

DEL 1: INLEDNING: ATT GÅ FRÅN TRADITIONELL EKONOMISTYRNING TILL MODERN VERKSAMHETSSTYRNING + ATT STYRA OCH FÖLJA UPP MED HJÄLP AV NYCKELTAL

Inledning:
I många kommuner och regioner så ligger idag fokus i uppföljningen på den ekonomiska följsamheten gentemot budget. Kommande budget bygger på tidigare års budgetar utan att först ha ordentliga underlag för att säkerställa att man arbetar med rätt verksamheter och att dessa utförs på ett klokt sätt. För att kunna utveckla verksamheten krävs systematisk uppföljning och styrning. Denna styrning och uppföljning är inte något som isolerat bara kan göras på ekonomikontoret utan detta är ett lagarbete mellan flera olika delar av organisationen.

Ekonomicontrollern är ofta väl rustad för att kunna klara av att ha helhetsgreppet på verksamheten, men det krävs att alla delar av verksamheten tar sitt ansvar inom respektive verksamhetsområde. Controllern behöver då även ta rollen som verksamhetens ”lagledare” för att laget (organisationen) sammantaget ska prestera så bra som möjligt.

Ekonomiska rapporter
Vi börjar med att post för post gå igenom uppställningen av verksamhetens resultat (RR) och balansräkning (BR).

Nyckeltalsanalys
Vad kännetecknar ett nyckeltal? Deltagarna utför nyckeltalsanalys över två år på sina egna verksamheter. Gemensam analys av nyckeltal samt trend. Genomgång av hur varje nyckeltal är uppbyggt.

DEL 2: ATT STYRA OCH FÖLJA UPP MED HJÄLP AV NYCKELTAL FORTS. + KASSAFLÖDESANALYS

Nyckeltalsanalys fortsättning
Genomgång av modell för att framgångsrikt styra och följa upp verksamheten med hjälp av nyckeltal. Det handlar om att både infria ägarnas/politikernas, kundernas/brukarnas och medarbetarnas förväntningar. Att styra med hjälp av nyckeltal, Övningsexempel.


Kassaflödesanalys
Hur är en kassaflödesanalys uppbyggd?

För att närmare analysera delar vi upp flödena i 4 huvudgrupper:
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - resultatet.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - rörelsekapitalet.
• Kassaflödet från investeringsverksamheten.
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten.

Deltagarna utför en kassaflödesanalys enligt förenklad mall över två år på sina egna verksamheter. Gemensam analys steg för steg (uppdelad i de 4 olika stegen).

Business case
Du ska utifrån uppgifterna upprätta en resultaträkning, balansräkning (IB + UB) och kassaflödesanalys för tre år.

DEL 3: EKONOMISKA KALKYLER

Investeringskalkyl
Vi startar med att identifiera tre olika typer av betalningsströmmar. Vi går igenom tre olika investeringsmått och beräkningsmetoder. Vi utför en investeringskalkyl. Måste investeringen göras? Vi går igenom en checklista för att se över andra möjligheter och vad som är viktigt att tänka på inför en investering, så att man inte drabbas av överraskningar.

Självkostnadskalkyl
Vi går igenom principerna för en självkostnadskalkyl. Du ska upprätta en självkostnadskalkyl där du först tar fram de direkta kostnaderna och sedan fördelar de indirekta kostnaderna.
Vi diskuterar vikten av en efterkalkyl. Vad följer vi upp? På vilken nivå? Hur följer vi upp? Hur ofta följer vi upp? Vem följer upp? Vem vidtar ”korrigerande” åtgärder”?

Processanalys
Vi går igenom grunderna i processanalys för att kunna identifiera och beskriva de olika stegen i en process. Gemensamt gör vi en processbeskrivning och identifierar förenklingar och effektiviseringar i den beskrivna processen.

DEL 4: VERKSAMHETSPLAN + BUDGET/PROGNOS

Verksamhetsplan/Affärsplan
Affärsplan: Affärsidé: Vilka viktiga komponenter bör en affärsidé innehålla?
Strategisk planering – Vi går igenom några strategiska modeller. Vi går igenom en modell för framtagande av företagets affärsplan. Deltagarna tar med sig sina egna affärsplaner och skall ha gått igenom dessa på hemmaplan.
Verksamhetsplan: Deltagarna tar med sig sina egna verksamhetsplaner och skall ha gått igenom dessa på hemmaplan. Hur involveras controllern i organisationens affärs-/verksamhetsplan?

Grupparbete på plats: Genomgång och diskussion av respektive plan. Vad funkar bra respektive mindre bra? Vad skulle kunna ”skalas bort” respektive vad saknas? Hur sprids och förankras planen i organisationen?
Hur kan man få alla involverade i både arbetet samt inte minst genomförandet och den viktiga uppföljningen?


Budgets/Prognoser
Vi exemplifierar hur viktigt det är att budgetarbetet kopplas ihop med affärs-/verksamhetsplanen. Hur planera budgetarbetet? Hur utföra budgetarbetet? Vi vill undvika att vi automatiskt mestadels budgeterar utifrån föregående års budget och gör justeringar utifrån ”ändrade förutsättningar” som oftast innebär ökade kostnader. Satsningar ska vara kloka och även kunna innebära riktade effektiviseringar.
Grupparbete på plats: Vad funkar bra respektive mindre bra? Hur kan man få alla involverade i både arbetet samt inte minst genomförandet och den viktiga uppföljningen?
Avvikelseanalys: Steg 1 är att identifiera avvikelsen, dvs. utfall mot budget. Steg 2 är att hitta förklaring/bakomliggande orsak till avvikelsen. Steg 3 är att eventuellt vidta korrigerande åtgärd.
Vi utför ett övningsexempel på plats samt diskuterar.


Verksamhetsstyrning + ekonomens förändrade roll
Vi går igenom lite historia om framkomsten av balanserat styrkort. Att gå från ekonomisk styrning till verksamhetsstyrning. Modern verksamhetsstyrning ställer nya krav på oss ekonomer. Vi går igenom 6 viktiga kompetenser som en forskarrapport visar. Vi diskuterar i grupp vilka kompetenser som kommer att vara viktiga framöver.

DEL 5: INDIVIDUELL PRESENTATION + BUSINESS CASE

Presentation
Individuell presentationsuppgift enligt schema, max 10 min. Feedback på presentation av kursledarna samt övriga deltagare.

Business case (grupparbete)
Del 1: Du är nyanställd controller på kommunens/regionens förvaltning X. I din hand har du kommunens/regionens två senaste årsredovisningar. Skapa dig en nulägesuppfattning genom att göra en: nyckeltals-, kassaflödes-, känslighetsanalys samt nyckeltal på kapitalbindningen för de två åren.

Del 2: Nu börjar ditt själva uppdrag. Ditt uppdrag är att vara drivande i arbetet med att öka förvaltningens kostnadseffektivitet och se till att förvaltningen har fungerande efterkalkyler inom 6 månader. Du sammankallar ledningsgruppen till ett möte med fokus på förvaltningens verksamhetskalkyler och hur verksamheten ska styras och följas upp. Utifrån den information du fått ska ni gruppvis diskutera förvaltningens viktigaste problem och förslag på hur problemen ska lösas.

Del 3: Presentation i grupp. Ange de 5 viktigaste problemen i prioritetsordning, samt ta fram förslag på lösningar.

Kurslängd

10 dagar fördelat på 5 kurstillfällen.
Maximalt 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt för- och eftermiddagskaffe och lunch.

Kursansvariga

Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar. Grundade Taurus Ekonomiutbildning 2006.Michael


Henrik Tiselius har under 15 år arbetat med kommunal
ekonomi i Finansdepartementet. Sedan 2011 har Henrik arbetat som business controller i flera kommuner. Arbetar sedan 2018 som konsult inom business controlling, verksamhetsstyrning och verksamhetsanalyser i eget bolag.
Henrik


Inlämningsuppgifter

I utbildningen ingår också man skall ha gjort två godkända inlämningsuppgifter som ska utföras mellan de olika utbildningsblocken samt utföra den individuella presentationen på plats.

Datum

Stockholm: 2019/20: 19-20 nov | 19-20 dec | 5-6 feb | 23-24 mars | 14-15 apr