Kursdagar Anmälning senast Pris Ort  
23 maj - 25 oktober 2023 2023-05-15 31900 kr (+moms) Distans via Teams Fullt

Diplomerad controller

Idag går utvecklingen för controlleryrket från renodlad ekonomistyrning mot en bredare verksamhetsstyrning, vilket ställer stora krav på bred kompetens inom ett stort antal områden. Denna utbildning ger en bred bas för arbetet som controller, med rätt verktyg för att möta alla utmaningar. Boka din kurs hos oss i Stockholm eller Göteborg och bli en diplomerad controller!

Målgrupp/förkunskaper

Vår controller-utbildning i Stockholm och Göteborg vänder sig till dig ekonom som vill utvecklas inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och ta dig an kvalificerade controlleruppgifter. Utbildningen passar också dig som redan idag arbetar med controlleruppgifter och både vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Syfte

- Du lär dig analysera företagets ekonomiska utveckling och att ta fram relevanta beslutsunderlag.
- Du får olika verktyg som möjliggör en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning.
- Du får öva på att nå ut med ditt budskap på ett pedagogiskt sätt.


Innehåll

DEL 1: INLEDNING + NYCKELTALSANALYS

Ekonomiska rapporter
Vi börjar vi med att post för post gå igenom uppställningen av företagets resultat (RR) och balansräkning (BR).

Nyckeltalsanalys
Vad kännetecknar ett nyckeltal? Nyckeltalsanalys på ett börsnoterat företag. Nyckeltalsanalys över två år på sina egna företag. Gemensam analys av nyckeltal samt trend. Genomgång av hur varje nyckeltal är uppbyggt. Genomgång av modell för att framgångsrikt styra och följa upp verksamheten med hjälp av nyckeltal. Att styra med hjälp av nyckeltal, Övningsexempel.

DEL 2: KASSAFLÖDESANALYS + MINSKA KAPITALBINDNINGEN

Kassaflödesanalys
Hur är en kassaflödesanalys uppbyggd?

För att närmare analysera delar vi upp flödena i 4 huvudgrupper:
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - resultatet.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten - rörelsekapitalet.
• Kassaflödet från investeringsverksamheten.
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten.

Kassaflödesanalys enligt förenklad mall på börsnoterat företag. Kassaflödesanalys enligt förenklad mall över två år på sina egna företag. Gemensam analys steg för steg (uppdelad i de 4 olika stegen).

Business-case
Du ska utifrån uppgifterna upprätta en resultaträkning, balansräkning (IB + UB) och kassaflödesanalys för tre år.

Minska företagets kapitalbindning
Vad kostar det att binda kapital? Var binder företaget mest kapital? Hur kan vi minska kapitalbindningen och förbättra kassaflödet?

Kredit- och kravpolicy
Vad är syftet med att ha en policy? Vi går igenom vilka beståndsdelar policyn bör innehålla. Erfarenhetsutbyte/Grupparbete.

DEL 3: EKONOMISKA KALKYLER + LEAN + FÖRETAGSVÄRDERING

Investeringskalkyl
Vi startar med att identifiera tre olika typer av betalningsströmmar. Vi går igenom tre olika investeringsmått och beräkningsmetoder. Vi exemplifierar att alla investeringar bör göras i flödets flaskhals. Vi utför en investeringskalkyl.

Lean – ett sätt att skapa goda arbetsresultat och nöjda medarbetare
• Att se en helhet – att använda systemperspektivet.
• Flöden, aktiviteter och resurser: säkerställa rätt kvalitet och ekonomi.
• Exempel på lean inom administration, tjänste- och serviceföretag samt sjukvård.
• Lean – principer, metoder och verktyg.
• Hur börjar jag med lean inom min egen verksamhet? Tips och råd.

Teorigenomgångar varvas med diskussioner, reflektioner, kopplingar till den egna verksamheten samt praktiska övningar.

Produktkalkyl
Vi identifierar tre begreppspar, som används vid olika situationer. Vi går igenom sambandet mellan pris och volym. Vi går igenom produktkalkyleringens olika syften. Du ska upprätta en självkostnadskalkyl. Vi går igenom principerna för ABC-kalkylering. Vi går igenom principerna för bidragskalkylering och utför en kalkyluppgift samt identifierar vilka fällor du bör undvika. Sist diskuterar vi olika prissättningsstrategier.

Företagsvärdering
Två utgångspunkter för att värdera företag. Substansvärdering eller Avkastningsvärdering.
Följa en tänkt säljprocess.

DEL 4: STYRMODELLER + PRESENTATIONSTEKNIK DEL 1

Affärsplan
Affärsidé: Vilka viktiga komponenter bör en affärsidé innehålla? Strategisk planering - modeller
Att ta fram en affärsplan: Vi går igenom en modell för framtagande av företagets affärsplan.

Budgets/Prognoser
Vi diskuterar för- och nackdelar med budget och budgetering. Vi exemplifierar hur viktigt det är att budgetarbetet kopplas ihop med företagets affärsplan. Hur planera budgetarbetet? Hur utföra budgetarbetet?

Verksamhetsstyrning
Vi går igenom lite historia om framkomsten av balanserat styrkort. Att gå från ekonomisk styrning till verksamhetsstyrning.

Ekonomens förändrade roll
Vi går igenom 6 viktiga kompetenser som en forskarrapport visar. Vi diskuterar i grupp vilka kompetenser som kommer att vara viktiga framöver.

Presentation Del 1
Föreläsning ”konsten att tala”. Presentationsuppgift 4 P; genomgång, förberedelse, presentation samt feed-back på presentation. Genomgång av presentationsuppgift + tips

DEL 5: PRESENTATIONSTEKNIK DEL 2 + BUSINESS-CASE + DIPLOMERING

Presentation Del 2
Individuell presentationsuppgift enligt schema, max 10 min. Feed-back på presentation av Oskar.

Business-case (grupparbete)
Del 1: Du är nyanställd controller på företaget. I din hand har du företagets två senaste årsredovisningar. Skapa dig en nulägesuppfattning genom att göra en: nyckeltals-, kassaflödes-, känslighetsanalys samt nyckeltal på kapitalbindningen för de två åren.

Del 2: Nu börjar ditt själva uppdrag. Ditt uppdrag är att vara drivande i arbetet med att öka företagets lönsamhet och förbättra kassaflödet samt se till att företaget har fungerande efterkalkyler inom 6 månader. Du sammankallar ledningsgruppen till ett möte med fokus på företagets produktkalkyler. Utifrån den information du fått ska ni gruppvis diskutera företagets viktigaste problem och förslag på hur problemen ska lösas.

Del 3: Presentation i grupp. Ange de 5 viktigaste problemen i prioritetsordning, samt ta fram förslag på lösningar.

Diplomering
Diplomering och sedan tårta med champagne.

Diplomering

Kurslängd

10 dagar fördelat på 5 kurstillfällen.

Maximalt 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, två böcker som ska läsas ”på hemmaplan” mellan utbildningsblocken samt för- och eftermiddagskaffe och lunch.

Kursansvarig

Michael Andersson har under närmare 20 år arbetat som controller och affärscontroller inom olika branscher och har stor erfarenhet av att genomföra effektiviseringar. Grundade Taurus Ekonomiutbildning 2006.Michael


Gästföreläsare

Fredrik Fleetwwod har en bakgrund inom teknik, ekonomi och ledarskap. Arbetat bl.a. inom SEB som chef och ledare, vd inom IT-industrin. Arbetar som egen konsult inom ledarskap och verksamhetsutveckling sedan 15 år tillbaka. Bland kunderna finns större och mindre företag, kommuner och myndigheter.Fredrik


Gästföreläsare

Oskar Sergel, Sergel Talarkonst är utbildad retoriker och håller i avsnittet presentationsteknik. Han kommer att inleda med föreläsningen "Vinnande Presentationer". Praktiska tips varvas med inspirerande exempel där innehållet kretsar kring hur vi kan bli bättre på att fånga och entusiasmera åhörare, mötesdeltagare och kunder. Deltagarna kommer att få individuell feed-back utifrån sina presentationer.Oskar


Diplomering

Utbildningen avslutas med diplomering. För att erhålla diplom krävs det minst 90 % närvaro samt godkända inlämningsuppgifter (2 st.) som ska utföras mellan de olika utbildningsblocken och en individuell presentationsuppgift som utförs på plats.

Datum

Distans via Teams: 23-24 maj | 15-16 juni | 24-25 aug | 21-22 sep | 24-25 okt

Referenser

"En mycket bra kurs med relevant innehåll och en bra metodik genom hela kursen. Bra med verklighetskopplade business-case och att mycket av kursen utgår ifrån det egna företaget.”

Jimmy Westerlund, Galären i Luleå AB

"Den bästa utbildningen jag har gått på (och jag har gått flera ekonomiutbildningar). Extra bra var alla diskussioner med verkliga exempel."

Marianne Mark, Visma Actit AB

"Lagom grupp. Blandningen av genomgång och business case. Extra bra var återkopplingen till sitt egna företag. Mycket bra!!"

Klara Löfqvist, JSC-it partner AB

"Ett genomtänkt upplägg som guidar deltagaren in i företagets utmaningar och plockar upp viktiga verktyg på vägen för att underlätta analysen."

Erik Fredriksson, Seco Tools Group