Kunskapstest

EKONOMISKA BEGREPP

1)
1

Likviditetsmässigt talar man om begreppsparet inkomster och utgifter.
 
X
Likviditetsmässigt talar man om begreppsparet inbetalning och utbetalning.
 
2
Likviditetsmässigt talar man om begreppsparet intäkter och kostnader.
 
2)
1

Utbetalning avser värdet av förbrukade resurser under en viss tidsperiod.
 
X
Kostnad avser värdet av förbrukade resurser under en viss tidsperiod.
 
2
Utgift avser värdet av förbrukade resurser under en viss tidsperiod.
 
3)
1

Resultaträkningen (RR) visar ekonomisk ställning för en viss bestämd tidpunkt.
 
X
Resultaträkningen (RR) visar i sammandrag samtliga rörelsens intäkter och kostnader under en viss tidsperiod.
 
2
Resultaträkningen (RR) visar i sammandrag samtliga rörelsens inbetalningar och utbetalningar under en viss tidsperiod.
 
4)
1

Balansräkningen (BR) visar ekonomisk ställning för en viss bestämd tidpunkt.
 
X
Balansräkningen (BR) visar ekonomisk ställning för en tidsperiod.
 
2
Balansräkningen (BR) visar i sammandrag samtliga rörelsens intäkter och kostnader under en viss tidsperiod.

EKONOMISKA SAMBAND

5)
1

Företaget har amorterat av ett större lån, vilket direkt påverkar resultatet positivt.
 
X
Företaget har amorterat av ett större lån, vilket direkt bara påverkar balansräkningen.
 
2
Företaget har amorterat av ett större lån, vilket direkt påverkar resultatet negativt.
 
6)
1

Hela investeringsbeloppet på de nya maskinerna, påverkar direkt vårt kassaflöde positivt.
 
X
Hela investeringsbeloppet på de nya maskinerna, påverkar direkt vårt kassaflöde negativt.
 
2
Värdeminskningen dvs. avskrivningen på de nya maskinerna, påverkar vårt kassaflöde negativt.
 
7)
1

Om du skriver ned värdet på lagret, så påverkar detta bara balansräkningen.
 
X
Om du skriver ned värdet på lagret, så minskar resultatet med motsvarande belopp.
 
2
Om du skriver ned värdet på lagret, så ökar resultatet med motsvarande belopp.
 
8)
1

Företagets vinst efter skatt minskar det egna kapitalet i balansräkningen.
 
X
Företagets förlust efter skatt ökar det egna kapitalet i balansräkningen.
 
2
Företagets vinst efter skatt ökar det egna kapitalet i balansräkningen.

NYCKELTAL

9)
1

Nyckeltalet soliditet visar hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med främmande kapital.
 
X
Nyckeltalet soliditet visar hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.
 
2
Nyckeltalet soliditet visar hur stor del av företagets anläggningstillgångar som är finansierade med eget kapital.
 
10)
1

Vinstmarginal räknas ut som rörelseresultat delat med nettoomsättning.
 
X
Vinstmarginal räknas ut som resultat före räntekostnader delat med nettoomsättning.
 
2
Vinstmarginal räknas ut som resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning.
 
11)
1

Avkastning totalt kapital får du fram om du tar nettoomsättningen delat med genomsnittligt eget kapital.
 
X
Avkastning totalt kapital får du fram om du tar nettoomsättningen delat med genomsnittligt totalt kapital.
 
2
Avkastning totalt kapital får du fram om du multiplicerar vinstmarginalen med kapitalets omsättningshastighet.

KALKYLER

12)
1

I en självkostnadskalkyl fördelas samtliga kostnader på företagets olika produkter/tjänster.
 
X
I en bidragskalkyl fördelas samtliga kostnader på företagets olika produkter/tjänster.
 
2
I en självkostnadskalkyl fördelas inte företagets samkostnader ut på företagets olika produkter/tjänster.
 
13)     Sambandet mellan pris och volym kan uttryckas genom formeln: (pris x volym) – (rörlig kostnad x volym) – fast kostnad = resultat. Försäljningspriset är 100 kr/st. och den rörliga kostnaden är 50 kr/st. och den fasta kostnaden ligger på 50 000kr. Vid vilken volym nås break-even?
 
1
Vid 1 000 st.
 
X
Vid 1 250 st.
 
2
Vid 1 500 st.
 
14)
1
Target-cost (målkostnad) definieras som försäljningspris plus vinstkrav.
 
X
Target-cost (målkostnad) definieras som försäljningspris minus vinstkrav.
 
2
Target-cost (målkostnad) definieras som försäljningspris delat med vinstkrav.

KASSAFLÖDE

15)
1

Periodens kassaflöde beräknas fram genom att ta periodens inbetalningar minus periodens utbetalningar.
 
X
Periodens kassaflöde beräknas fram genom att ta periodens intäkter minus periodens kostnader.
 
2
Periodens kassaflöde beräknas fram genom att ta periodens inkomster minus periodens utgifter.
 
16)
1

Om företagets lager ökar under perioden, så påverkas periodens kassaflöde positivt.
 
X
Om företagets lager ökar under perioden, så påverkas inte periodens kassaflöde.
 
2
Om företagets lager ökar under perioden, så påverkas periodens kassaflöde negativt.
 
17)
1

Kortare betalningsvillkor till våra kunder, påverkar företagets kassaflöde positivt.
 
X
Kortare betalningsvillkor till våra leverantörer, påverkar företagets kassaflöde positivt.
 
2
Längre betalningsvillkor till våra kunder, påverkar företagets kassaflöde positivt.